וש�י ה�י�וד העיקריי�:
 • הכרת סוגי � עו�י� וצי�י דרי�-�ב ה הצי�י דר וח�קיו,סוגי צי�י דרי�,הת��ת הצי�י דר �ד�תות שו ות,הת סות �עשית בשי וי קו�בי ציה ופרוק והרכבה.
 • �פתחות-שכפו� �פתחות,טכ יקות שכפו� שו ות והת סות �עשית
 • � עו�י�-הסבר ע� � ג ו� ו�ב ה כספת JUWEL,הכרת ה� ג ו� ו יטרו�ו,� עו� רב"� ו� עו� רתק,� עו� ביו�טרי �ד�ת-התק ה ופריצה
 • פריצת � עו�י� וד�תות - כו�� רכב. � ג ו� �חצ� �שו�רי שבת
 • �יתור ופתרו� תק�ות-טכ יקות �פריצת צי�י דר,הת�קדות בשיטת "הדגדוג" ��� הותרת חות� �ו  זק.
 • כספות ��קטרו יות ו�כ יות-�ב ה הכספת,�י�וד שיטות פריצה בשי וי קו�בי ציה. � עו�י� ביו�טריי�
ת �י הקב�ה:
 • תעודת יושר ��שטרת ישר��
 • יכו�ת טכ ית
�תכו ת הקורס:
 • ההרצ�ות �ועברות ע"י � שי שטח בכירי� ו�רצי� בע�י תעודות בי ��ו�יות
 • שיטת ה�י�וד כו��ת הרצ�ות פרו ט�יות, �רבות תרגו� �עשי ב�עבדות ה�שוכ��ות ש� ה�כ��ה, עבודות בית ו�בח י�. הקורס ��ווה בחו�ר עזר וספרות �קצועית ה ש�רת בידי הת��ידי�
 • עבודה �עשית ב� עו� ות רכב והת�חות בקוד י� וש�טי�!
קריטריו י� �קב�ת תעודה:
 •  וכחות ש� �פחות 80%
 • הכ ת תרגי�י� והגשת�
 • הצ�חה ב�בח י� בציו� ש� 60 ו�ע�ה
В нашем колледже вы можете выучить множество прибыльных и перспективных профессий .для подробной информации заполните данные и мы сразу же к вам вернемся